انجمن معلمان زبان انگلیسی استان خوزستان


+ اسامی شرکت کنندگان در دوره

نام خانوادگی

نام

محل خدمت

ابولیان

زینب

ایذه - مرکزی

اثنی عشری

ناهید

ناحیه 3

احترامی

نزهت

ماهشهر

احدی

مهین

رامهرمز

احفاد موسوی

زهره

ناحیه 1

احمدپور

مینا

ناحیه 2

احمدی

نیلوفر

ناحیه 4

احمدی پوری

سیما

ناحیه 2

ارجمندی

نوشین

آبادان

ارسطو زاده

اکرم

ناحیه 3

اژدری

معصومه

ناحیه 2

اژیر

مهری

ناحیه 3

اسحاقی بنی

خدیجه

ناحیه 2

اسدی

فهیمه

حمیدیه

اسدی نوروزی

محمد

ایذه

اسدی نوروزی

زهره

ایذه

اسکافی

نرگس

ماهشهر

اسلام نیا

نرگس

سردشت - دزفول

اسلامی

احلام

ناحیه 3

اسماعیل سالم

لیلا

دزفول

اعلمی

اکرم

ناحیه 2

افشون

اعظم

ماهشهر

افشون پور

نادر

ناحیه 1

افکانه

سارا

آبادان - فرزانگان

اکبری

نیوشا

ناحیه 4

اکبری زاده

کبری

ناحیه 3

اله برفی نیا

حبیب اله

ایذه

الهایی

حلیمه

باوی

امیدی

اکرک

بهبهان

امیدیان باورصاد

سهیلا

امیدیه

امیریاسوری

کبری

مسجدسلیمان

انصاری

زینب

شادگان

انصاری

وحیده

دزفول

اوسانی کرد

رقیه

اندیمشک

ایل اسکندری

فرشید

ناحیه 2

آب شیرینی

لیلا

اندیمشک

آشتاب

فرید

حمیدیه

آقا پور

فاطمه

بندر امام خمینی

آقایی

کمال

بندر امام خمینی

آگاه

پروانه

اروندکنار

آموزش

زهرا

بهبهان

بابایی نژاد

پروانه

ناحیه 4

بالش زر

نسرین

مسجدسلیمان

باقری فر

میترا

دزفول

باوی زاده

خلیل

ناحیه 3

بخت

پروین

بهبهان

بخشی

بیتا

ناحیه 4

بدیلی زاده

نرگس

دزفول

بدیلی زاده

نرگس

دزفول

برزرگی

مولود

حمیدیه

برزگر

مهناز

ماهشهر

بصیر

سیده مریم

ناحیه 4

بلک

مرضیه

ناحیه4- ایثارگران

بندانی

میترا

باوی

بندری

لیلی

مسجدسلیمان

بنی سعید

فرحناز

ناحیه 2

بهادری بویری

ایرج

ایذه

بهادری بیرگانی

بهناز

مسجدسلیمان

بهادری بیرگانی

فریبا

مسجدسلیمان

بهبهانی

پروانه

ماهشهر

بهبهانی

هما

بهبهان

بهبهانیان

آذین

ناحیه 2

بهرامی

افسانه

ناحیه 3

بهرامی بیرگانی

مرضیه

آبادان

بهرسی

مهین

امیدیه

بهزادی نژاد

مجتبی

دزفول

بهفر

هایده

ناحیه 2

بویری

سبزوار

ایذه

بیت سیاح

جلیله

ناحیه 3

پاپهن

مهین

نحیه 1

پاپهن شوشتری زاده

شادی

ناحیه 3

پارسا

پرستو

ایذه

پارسا

محمد

ایذه

پارسا

سارا

ناحیه 3

پاکدل نیا

مریم

دزفول

پژوهیده

سیده رقیه

دزفول

پسرزاده عطار

مجتبی

ناحیه 3

پشمی پور

مرجان

ناحیه 4

پور ارشد

شکر اله

شادگان

پورامیدیان

زینب

ناحیه 1

پورسعید

میترا

خرمشهر

پورصمصام

آزیتا

ناحیه 2

پورکیهان

سیما

ناحیه 2

پورمحمدی

امید

بندرامام

پورموسی

سیده راضیه

رامهرمز

پورنغمه

آرمیتا

دشت آزادگان

تائب جولا

افسانه

دزفول

تابع پور

سوسن

ناحیه 3

ترک زاده

آزیتا

ناحیه 2

تقوی پور

فریبا

شاوور

تقی پور

شهناز

مسجدسلیمان

توکلی فرد

مژگان

ناحیه 4

جعفری

ندا

ماهشهر

جعفری بابادی

مژده

ناحیه 2

جلالی

معصومه

ناحیه 3

جلالی فر

نسیم

ماهشهر

جلالیان لرکی

افسانه

ناحیه 2

جلیلیان

منظر

خرمشهر

جمالزاده

نسترن

آبادان

جنازی پور

مرضیه

ناحیه 4

جهانبانی

آزیتا

رامهرمز

جهانبانی

آناهیتا

باغملک

جوانبخت

فاطمه

ناحیه 1

جوکار

فریبا

ماهشهر

جوهری پور

مریم

آبادان

چاروسائی

اکرم

ماهشهر

چاروسائی

مژده

ناحیه 1

چرازی

فرشته

ناحیه 2

چراغ زاده کاوری

الهام

ناحیه 3

چراغی

سکینه

لالی

چکی نژادیان

حجت اله

ناحیه 3

حاجت پور

فریبا

باوی

حاجی پور

علی

باوی

حاجی پور

عبدالله

لالی

حاجی پور

زیبا

ناحیه 2

حجازی

میترا

ناحیه 2

حجتی فر

بهروز

شوش

حسامی

نوشین

ناحیه 1

حسن پور

نسرین

امیدیه

حسنوند

زینب

شوش

حسنوند

فاطمه

شوش

حسنوند

زهرا

شوش

حسنی

عبداله

ناحیه 3

حسین پور

نسترن

ناحیه 4

حسین زاده

ماریا

شاوور

حسینی

شهلا

مسجدسلیمان

حسینی

سید حسن

ناحیه 3

حسینی چمنی

شراره

ایذه

حفیظی موری

زهره

ناحیه 2

حق پناهی

ماندانا

ناحیه 3

حیاتی

الهام

ناحیه 4

حیدری

سوزان

ناحیه 2

حیدری کاکش

خدیجه

مسجدسلیمان

خداکرم زاده

فرخنده

ناحیه 4

خدایی فر

مرضیه

دزفول

خدری

مینا

مسجدسلیمان

خرم نسب

افسانه

آبادان

خزاعی

مرتضی

آبادان

خسروی

راحیل

ناحیه 3

خسروی

منصوره

هندیجان

خفایی

مریم

امیدیه

خلعتبری

فریده

آبادان

خلود

مریم

آبادان

خواجه خلیلی

سمیه

ناحیه 3

خوشبخت

فروزان

ناحیه 3

خیری مقدم

ناهید

اهواز

دادفر

فروزان

ناحیه 4

داریوش کریمی

افروز

ناحیه 4

دانازاده

مهین

ناحیه 3

داودی

زهرا

ناحیه 1

داودی منش

ایمان

 

درخشان نیا

منصور

ناحیه 2

درویش

فروغ

ناحی 2

درویشقلی

مهین

بهبهان

درویشی

مصطفی

ناحیه 3

دریس

معصومه

خرمشهر

دگل زاده

آزیتا

ناحیه 1

دهباشی نیا

فرشته

بهبهان

دهدشتیان

معصومه

اهواز

دهقانی

ترانه

بندر ماهشهر

دوات گر

فریبا

ناحیه 1

دوراندیش

سید حسین

ناحیه 2

دوستانی

فریبا

لالی

دیده وری

سید جمال

امیدیه

دیلمی

علی

اهواز

ذوالفقاروند

افسانه

ناحیه 2

راکی

پریسا

ناحیه 1

رامزی

کریم

ناحیه 1

رجایی بهبهانی

مرضیه

بهبهان

رحمانی

سارا

اندیکا

رحمتی

شهلا

ماهشهر

رحیم زاده چهارلنگ

بنفشه

باغملک

رحیمی لرکی

فرحناز

آغاجاری

رسا

ناصر

شاوور

رستمی

مهری

مسجدسلیمان

رشنوزاده

صادق

شاوور

رشیدی

زهره

شادگان

رضازاده

ناهید

الوار گرمسیری

رضایی

سهیلا

باغملک

رضایی مقدم

لیلا

بهبهان

رفیع

مینا

شاوور

رفیعی گندمکاری

مژگان

ناحیه 2

رکاب اسلامی زاده

مینو

ناحیه 3

رمزی

مهدخت

ماهشهر

رهبر

البرز

ناحیه 3

رهنما

اکرک

ناحیه 3

رواجی اصل

مجتبی

سوسنگرد

روحانی

الهام

آبادان

روشن

فریده

بهبهان

زارع

علی

شوش

زارعی سفید دشتی

آناهیتا

آبادان

زحمتی

معصومه

ماهشهر

زراسوند

علی

مسجدسلیمان

زراسوند

سیما

ناحیه 4

زرعی بغلانی

معصومه

ناحیه 1

زعمری

سارا

ماهشهر

زمان پور

مهری

ناحیه 4

زهیری

جواد

شاوور

ساجدی

فرخنده

بهبهان

ساجدی

فرخنده

بهبهان

ساعدی اصل

محمود

شوش

ساکی

امین

هویزه

سانعی

فاطمه

شاوور

سبزقبایی

نوشین

ناحیه 1

سبزقبایی

نسترن

ناحیه 4

ستاری

نرگس

ناحیه 4

سجادی میان آب

بهناز

گتوند

سرخه

حامد

دزفول

سروش

منیره

شاوور

سعیدپور

مسعود

ناحیه 2

سعیدی

جمال

ناحیه 1

سعیدی

توفیق

دشت آزادگان

سعیدی

مهناز

دزفول

سعیدی

ناصر

ناحیه 3

سکینی

نسرین

ناحیه 1

سلطانی

مریم

اندیکا

سلطانی

مریم

ناحیه 1

سلطلنیان

لیلا

ناحیه 2

سلیمانی پور

آذر

ناحیه 4

سنایی

مرضیه

بهبهان

سهرابیان

فرخنده

ناحیه 3

سواعدی

سید یوسف

ناحیه 1

سوری

لیلا

بهبهان

سوری

آمنه

ناحیه 2

سیدطالبی فریدت

فرحناز

اندیکا

سیستانی نژاد

پریسا

ناحیه 2

شاحیدر

فرحناز

دزفول

شالویی

سیما

ناحیه 2

شاه محمدی بنی

مهرنوش

ماهشهر

شاه ولی

محمد

باوی

شجاعی برجویی

سکینه

ناحیه 3

شریفات

صغری

امیدیه

شریفی

مریم

بهبهان

شریفی

تاجیه

ناحیه 4

شعیبی

نوریه

شادگان

شفیعی

فاطمه

ناحیه 3

شکفته دل

ناهید

سردشت زیدون

شمسایی

علی

اداری

شمیسا

زینب

شوش

شهری

پروانه

ناحیه 3

شهولی

صغری

ایذه

شهی صحراکار

مریم

سردشت - دزفول

شهیدی بنی طرفی

دنیا

ناحیه 4

شوشتری پور

مریم

ناحیه 3

شوشتری پوستی

مژگان

ناحیه 3

شیخی

پروین

خرمشهر

شیرانی

سوسن

رامشیر

شیرعلی

گلی

خرمشهر

شیروانی

زیبا

ناحیه 1

صادق جولا

شهرزاد

دزفول

صادقی

لیلا

ناحیه 2

صادقی

رقیه

امیدیه

صارمی

پروین

ناحیه 2

صاکی

فاطمه

حمیدیه

صالح پور

فرزانه

مسجدسلیمان

صالحی

توران

ناحیه 4

صالحی کهیش

ویدا

ناحیه 3

صالحی گاه لش

میترا

ناحیه 4

صفوی نسب

اعظم

ناحیه 3

صفی خانی محمدزاده

الهام

ناحیه 4

صفیه زاده

سید یوسف

آبادان

صنعت زاده

سیمین

اهواز

صیادی

میترا

ناحیه 2

طاهری

محمدرضا

ناحیه 2

طاهری قناد

فروغ

امیدیه

طاهری میرقائد

افسانه

 

طاهری نسب

مهین

ناحیه 1

طهماسبی علیجانوند

آفاق

مسجدسلیمان

عاصی

راضیه

ناحیه 2

عالی محمدی

زینب

ایذه

عالی نسب

لیلا

دزفول

عالیپور

فروغ

مسجدسلیمان

عامریان

عبدالغفور

شادگان

عامریان

عاصفه

شادگان

عبادتی نیا

الهه

ناحیه 3

عباس نیا

زینب

ماهشهر

عباسی

نسرین

شادگان

عباسی

نرگس

بهبهان

عباسی بهبهانی

لیلا

ناحیه 3

عباسی مقدم

صدیقه

امیدیه

عبدالهی

مرضیه

ماهشهر

عبیداوی

لیلا

ناحیه 1

عدلی

رامش

ماهشهر

عساکره

خدیجه

ناحیه 2

عسکری

پریسا

ناحیه 4

علاسوند گودرز

شهناز

ناحیه 2

علوی

رضیه

هندیجان

علی دادی شمس آبادی

سیمین

باوی

علی زاده

فوزیه

ناحیه 1

علی محمد گوشه

فاطمه

مسجدسلیمان

علی نادی خلف

مرضیه

دزفول

علیزاده

مهین

بندر امام خمینی

علیزاده راهداری

ژیلا

مسجدسلیمان

عوض زاده

سعید

ناحیه 4

عیدی پور

مریم

دزفول

عیدی نژاد

علیرضا

ناحیه 3

غلامی

احسان

ناحیه 2

فانی

صدیقه

باوی

فتحی

مژگان

ناحیه 4

فتحی

مژگان

ناحیه 3

فخاری

شورانگیز

دزفول

فرامرزی

فروغ

باوی - شیبان

فرجی

سهیلا

ناحیه 4

فرخزاد

سکینه

ماهشهر

فردی پور

فرزانه

مسجدسلیمان

فرنود

زینب

بهبهان

فرهادی

حمید

اهواز

فرهادی

شهره

مسجدسلیمان

فرهادی

مریم

مسجدسلیمان

فرهانیان

زیدان

ماهشهر

فرهی

مژگان

ناحیه 3

فروغی فر

مریم

ناحیه 2

فریدون زاده

عفت

ناحیه 1

فلاحتی

زهره

ناحیه 2

فیاضی

معصومه

ناحیه 3

فیصلی

قاسم

ناحیه 4

قاسمی

فاطمه

ناحیه 2

قاسمی زمانی

زهره

ایذه

قاسمی کیا

عفت

مسجدسلیمان

قانع شاهرضایی

لیلا

باوی

قراچه

داریوش

ناحیه 3

قربانی زاده

احمد

ناحیه 2

قریوند نساری

زینب

خرمشهر

قطب الدین

مریم

ناحیه 2

قطبی زاده

حکیمه

ناحیه 2

قمرزاده

مژگان

شوش

قنبرپور

فرحناز

ناحیه 3

قنبرزاده باورصاد

مرضیه

اندیکا

قنبری

نرگس

ناحیه 2

قنبری

منیر

بهبهان

قنواتی زاده درویش

فریبا

ناحیه 2

قنواتی زاده درویش

ویدا

ناحیه 3

قولی گله

آزیتا

مسجدسلیمان

کاظمی

مهستی

اهواز

کاظمی فرد

فروزان

ناحیه 1

کبیری

زهره

ناحیه 3

کثیر

احمد

شاوور

کج کلاه

مرجان

سوسنگرد

کرجی

مهرنوش

ناحیه 3

کرخ پور

نسیم

شاوور

کرد

فاطمه

ناحیه 2

کرم دادی

مریم

ماهشهر

کرمی زاده

شبنم

گتوند

کریم زاده

فرهاد

اهواز

کریمی

آرزو

شاوور

کریمی

سیده فاطمه

ناحیه 2

کریمی کووندی

لیلا

باوی

کعبه زاده

فریبا

ناحیه 3

کعبی

مهری

حمیدیه

کفاشان

ملکه

شوشتر

کلانتریان

فرانک

ناحیه 4

کیارسی پور

مهین

ناحیه 2

کیانپور

لیلا

ناحیه 2

کیانپور

سیمین

مسجدسلیمان

کیانپور برجویی

نگین

ناحیه 2

کیانپوریان

حسین

دهدز

کیانی

افسانه

ایذه

کیانی شاهوندی

طیبه

باغملک

کیانی فرد

لادن

رامهرمز

کیانی فرد

ماریا

ناحیه 2

کیهانی

رویا

ناحیه 2

گل گیری راد

رویا

ناحیه 2

گله داری

علی

ماهشهر

گودرزی منش

مینا

ناحیه 2

لاهوتی

شهرزاد

آبادان

لطیفاوی

امل

اهواز

لفته نعامی

لیلا

ناحیه 4

لویمی

مریم

شاوور

لویمی

جادر

خرمشهر

لیراوی

الهام

ناحیه 3

مؤذن

بتول

دزفول

ماهرخ

مهین

آبادان - علوی

مبرک

هاله

ناحیه 3

مجلسی

مرجان

دزفول

محمد بیگی

مریم

ناحیه 3

محمد پور

ندا

ایذه - نورآباد

محمدخواجه

فرحناز

آبادان

محمدی

پری رخ

مسجدسلیمان

محمدی

منصور

ماهشهر

محمدیان

شبنم

ناحیه 2

محمودی

زهره

 ناحیه 2

مختاری

زیبا

سوسنگرد

مرادبازفتی

مریم

مسجدسلیمان

مرادزاده

خدیجه

امیدیه

مرادی

علی

ناحیه 2

مرادی

اعظم

ناحیه 3

مرادی

سوسن

ناحیه 1

مرادی کل بلندی

سیمین

ناحیه 2

مراسلی

فروزان

ناحیه 2

مرتضوی

ژیلا

ماهشهر

مرعشی

سید نور

اداری

مرعی

زینب

هویزه

مرفاوی

ندا

 بندر امام خمینی

مرفوع

عباس

بهبهان

مرمزی

عبدالوهاب

حمیدیه

مسرت

مجید

ناحیه 1

مسعودی

فریبا

آغاجاری

مسیح

زهره

دزفول

مطرودی

مسعود

شادگان

مطور

علی

شادگان

مظفری

راضیه

امیدیه

مظفری

امین

بهبهان

معتبر

نوراله

بهبهان

معماری

مهران

رسول اکرم

مقدم منش

خدیجه

آبادان

مکوندی

محمد

آبادان

مکوندی

ندا

ناحیه 3

مکوندی گماری

موسی

دزفول

ملاحی

فاطمه

بستان

ملک ناصری

شوکت

سوسنگرد

ممبینی

نسرین

ناحیه 3

ممبینی گرمسیری

محمد

 

ممبینی گود اژدر

غلامعباس

ناحیه 1

منالی

فریده

ناحیه 1

منصوری

منصور

 ناحیه 1

منوچهری

شهره

ناحیه 1

مهدی نژاد

قاسم

دزفول

مهمدی کرتلایی

منصور

ناحیه 4

موالی زاده

اقدس

ناحیه 3

موسوی

آغاسی

ایذه

موسوی فر

سیدناصر

آبادان

موسوی فرد

فاطمه سادات

دزفول

موسوی فرد

آغاسی

ایذه

موسیوند

امید

ناحیه 1

مولایی

زینب

ناحیه 1

میاحی

نادیا

ماهشهر

میاحی(فاطمی اصل)

فاروق

ناحیه 3

میردریکوند

بهمن

دزفول

میرزایی

نرگس

ناحیه 1

میری

یوسف

اندیمشک

نادری

فرناز

ناحیه 4

نادریان

ژاله

حمیدیه

ناسوتی

نادیا

دزفول

ناصرپور

علی

شادگان

ناصری

صبا

بندرامام

نبهان

فاطمه

شاوور

نبهانی اهواز

خالد

ناحیه 2

نجات

سید عادل

شاهور

نجف زاده

فریبا

ناحیه 3

نجفی

ویدا

ناحیه 1

نجفی

یعقوب

ایذه

نجم بین

لیلا

ناحیه 4

نصیراوی

صباح

ناحیه 4

نصیریان

ذیور

مسجدسلیمان

نظرزاده

مژگان

ناحیه 4

نقوی

فاطمه

هندیجان

نگهداری

آناهیتا

ایذه

نوذرپور

مرضیه

ایذه

نورانی

فرشته

دزفول

نوروزی

مهدی

دزفول

نوروزی

نادیا

امیدیه

نوروزی

زینب

امیدیه

نیسی

غلامرضا

سوسنگرد

نیسی

هاجر

ناحیه 4

نیسی

فاطمه

ناحیه 3

نیکوسرشت

فروزان

دزفول

هاشمی بنی

ثریا

آبادان

هاشمیان

حنان

آبادان

هدایتی

اسکندر

ناحیه 3

هلالی

سحر

خرمشهر

وائلی

اسامه

آبادان

واقعی زاده

ندا

اهواز

وجیهی

پوران

اهواز

وجیهی

فریبا

ناحیه 3

وجیهی

پروین

ناحیه 3

وجیهی

فریبا

ناحیه 3

وکیل

سید حمید

ناحیه 3

ولی وند

رویا

ناحیه 4

یاراحمدی

زهرا

آبادان - سمانه

یاراحمدی

خدیجه

ناحیه 2

یزدی

سمیه

دزفول

یوسفی زاده باغستانی

نرگس

ماهشهر

نویسنده : انجمن زبان انگلیسی استان خوزستان ; ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۱ آذر ،۱۳٩٢
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+  

نویسنده : انجمن زبان انگلیسی استان خوزستان ; ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱
تگ ها:
comment نظرات () لینک